Thursday, June 27, 2013

WHITE - BLACK - BLUE FEVER

PACKING mania already begun and I had fun when I noticed what I put on a pile firstly. I think I'm on some white-black-blue wave, hah. Ok, I added some more colors (it's not that much of a change anyway).

BALIACA mánia už začala a ja som sa celkom pobavila na tom, čo som si ako prvé nachystala. Tuším mám nejakú bielo-čierno-modrú mániu, o - ooou. Ok, už som pridala zopár farieb (ale zas až taká zmena to nie je).

Tuesday, June 25, 2013

LOOKING DIFFERENT


IT IS quite shocking how can glasses totally change your look. When I bought these one, I thought I will be wearing them more often, change them for my contact lenses sometimes. Then I realized that I'm not that sure if they suit me or if I like them. Now I have to wear them. It's funny, I kind of got used to it, but I have to admit it is hard to pair clothes to them. So now I'm looking forward to put them finally away :)

JE AŽ zaražajúce ako vedia jedny okuliare totálne zmeniť váš výzor. Tieto som si kúpila s tým, že ich budem raz za čas nosiť, meniť za šošovky. Potom som zistila, že som si vlastne nie tak istá, či sa mi hodia alebo páčia. Teraz som však nútená nosiť ich. Je to sranda, už som si ako tak zvykla, ale musím povedať, že o dosť ťažšie sa k nim kombinuje oblečenie. Takže sa už vlastne teším, ako ich nebudem musieť nosiť :)

H&M dress, vest and bracelets / Zara flats and bag / Vouge glasses

Monday, June 24, 2013

WEEKLY


YES YES I know, I'm a late and lazy blogger :) But the thing is, that I fought with some kind of illness the whole week, ignored all the bad symptoms until I got totally sick yesterday (three day before going to vacation) and now I have to be on antibiotics. Oooh...
1. Saturday's lounging on the net, I wasn't feeling good, but outside was much better than staying inside...
2. Since last Monday I'm a hipster with inflamed eye and glasses (I mean without my contact lens). There will be an outfit post as well!
3. I spent the whole day in the city center last Wednesday, it was like in hell with those 36 Celsius degrees outside. When I handled that, I can handle everything, huh. And I'm a master in blowing balloons :)
4. Wyclef Jean's concert at Ba City Beats. Have you been there? Quite disappointing for me.
5. New skirt, yeaah.

ÁNO ÁNO viem, som oneskorená a lenivá blogerka :) Ale je to tak, že celý týždeň som bojovala so svojim zdravím, ignorovala všetky zlé príznaky, až to nakoniec včera vypuklo a ja som pekne (tri dni pred odchodom na dovolenku) doma na antibiotikách. Aaaach...
1. Sobotné leňošenie v sieti, keď mi už nebolo úplne fit, ale v tom teple mi bolo lepšie vonku...
2. Od minulého pondelka jedine (hipstersky) s okuliarmi a zapáleným okom (t.j. bez šošoviek). A bude aj outfit post!
3. Vo štvrtok som strávila komplet celý deň na Hlavnom námestí, bolo to doslova peklo pri tých 36 stupňoch a keď som zvládla toto, tak už zvládnem všetko, hehe. Minimálne som majster vo fúkaní balónov :)
4. Koncert Wyclefa Jeana na BA City Beats. Boli ste? Pre mňa dosť veľké sklamanie.
5. Nová sukňa, juch.

Wednesday, June 19, 2013

BRIGHT FUTURE...IN ONE WEEK

WE ALL wanted summer and nice weather. But... heat, sweating, headache, sore throat, fatigue, illness, lot of work, this is the combination that is chasing me now. But it will be much better, huh? At least in one week, at that time I will be packing my thing for the vacation :)

VŠETCI SME chceli leto a teplo. Ale... horko, potenie sa, bolenie hlavy, bolenie hrdla, únava, choroba, veľa roboty sú momentálne kombinácia, ktorá ma prenasleduje. Ale tak bude lepšie, všakže. Minimálne o týždeň, to už budem baliť na dovolenku :)

H&M dress / Zara shirt / Converse shoes / Folli Follie necklace

Monday, June 17, 2013

VANILLA-LA-LA


WHAT CAN you make from one vanilla? And how many vanilla types do actually exist? Creme brûlée, vanilla milk, yoghurt with vanilla sugar and strawberries, vanilla extract, vanilla from Madagascar, Papua New Guinea, Tahiti, Uganda. About all these stuff was Saturday's Vanilla at five event under the direction of chef Tomáš Valkovič. We've learned a lot of things, tried lot of sweets (I was so piggish I soiled myself with creme brûlée). We got our own vanilla and I can't decide what to do with it now :) . It's great that guys from Sneaker Barber shop organize such events. (Would you ever match sneakers to cooking? This combination was quite eye-catching.) So...you already missed vanilla (your pitty), but Sneaker Barber will be opened till 7th July and you can still join some other event (or buy new sneakers)! 

ČO VŠETKO sa dá urobiť s takou jednou vanilkou? A koľko vlastne druhov vanilky existuje? Creme brûlée, vanilkové mlieko, jogurt s vanilkovým cukrom a jahodami, vanilkový extrakt, vanilka z Madagaskaru, Papui Novej Guinei, Tahiti, Ugandy. O tomto všetko bola sobotná Vanilka o piatej pod taktovkou zanieteného šéfkuchára Tomáša Valkoviča. Naučili sme sa všetko možné, ochutnali sme všetko možné (ja som bola tak pahltná, že som sa komplet okickala creme brûlée). Dostali sme svoju vlastnú vanilku a ja sa teraz neviem rozhodnúť čo s ňou :) . Je super, že chalani zo Sneaker Barber shopu organizujú takéto akcie. (Spojili by ste niekedy tenisky a varenie dokopy? Mňa by to nenapadlo, ale kombinácia to bola v skutku oči-lahodiaca.) Takže...vanilku ste už premeškali (vaša smola), ale Sneaker Barber funguje do 11. júla a iné akcie v ňom ešte stíhate (alebo si aspoň kúpite tenisky)!

Sunday, June 16, 2013

WEEKLY

I DON'T know how exactly has this week passed. Work, work, celebration of the birth of our friend's first kid, girls night out, pensioner disco at Friday night and lazy weekend. That's how it has passed...
1. Beautiful chocolate from Moscow. Yummy, chocolate is my sin.
2. Itcho visited us at work this week, we went bcd to our adolescent years, I blushed and get an autograph (and I have to say I'm not so into him).
3. Summer is here, we can all feel it!
4. With my treasure from Madagascar. I went to an event called "Vanilla at five" yesterday. Stay tuned... 

TENTO týždeň ani neviem ako ubehol. Robota, robota, oslava narodenia dieťaťa (nie môjho, to by ste si všimli), babský večer, dôchodcovská disko v piatok a leňošivý víkend. Asi tak to ubehlo...
1. Krásna čokina ešte od Maťa z Moskvy. Mňam mňam, čokoláda je môj hriech.
2. Itcho bol u nás v robote, vrátili sme sa do pubertánych čias, ja som sa aj začervenala a dostala autogram (a to sa mi ani až tak nepáči).
3. Leto je tu, je to jasné ako facka!
4. So svojim pokladom z Madagaskaru. Včera som bola na akcii "Vanilka o piatej", viac už zajtra na blogu.

Wednesday, June 12, 2013

BLOSSOM CAMOUFLAGE
WHEN I saw these photos I realized this is kind of camouflage style. The tree goes to my dress and blossoms match to my skin (I need more sun and vacation). Anyway, this dress I bought (with two other dresses) few weeks ago and it is so comfy, soft and wearable. To the city, beach, festival, everywhere. Yop! (And yes I know, you can see my panties on the first pic.)

AŽ NA fotkách som zistila, že som to dala v podstate na "kamufláž style". Strom ladí s mojimi šatami a biele kvety so zvyškom mňa (chcelo by to viac slnka a dovolenku). Každopádne, tieto šaty som kúpila (ešte s ďalšími dvoma) nedávno a sú neuveriteľne pohodlné, príjemné a vynositeľné. Do mesta, na pláž, na festival, všade. Tak tak! (A áno viem, na prvej fotke mi vidno gaťky.)

H&M dress, earrings and bracelet / Zara flats / secondhand belt / COS bag / Mango sunnies

Sunday, June 09, 2013

WEEKLY


1. MARTIN returned from business trip to Moscow and brought me these gems! Vogue Russia for scrolling through (I don't speak russian), magnet to put on refrigerator - Putin, gingerbread heart, but he wasn't sure what's written there. There were two options - for best girl-friend or for best mother-in-law :) . Russian experts agreed on "girlfriend", thank God!
2. Matrioskas - another present from Moscow, I was happy as a little kid can be.
3. I'm really happy that summer is coming and I hope it will be nice, sunny and hot, but...I'm in love, that sweater is just gorgeous!
4. (Yes, I know, food again, but...) My cousin came from Australia for couple of weeks, so we grilled some kangaroo meat. My first question was - You mean really? Kangaroo meat? I don't believe you. When it became clear it was a kangaroo meat, second question came - Did you bring that from Australia? No, I bought it in Lidl... Ehm, so if you would like to try... (It tastes like venison.)
5. Another issue of La Femme magazine including my section, this time with something from technical sphere, design and beautiful places.

1. MAŤO sa vrátil zo služobky v Moskve a doniesol mi samé skvosty! Ruský Vogue na prelistovanie (po rusky fakt neviem), magnetku na ladničku - Putina, medové srdiečko, ale nebol si istý, či je na ňom napísané nejlepšej priateľke alebo najlepšej svokre :) Ruskí odborníci sa zhodli na priateľke, diky Bohu!
2. Matriošky - ďalší darček z Moskvy, tešila som ako malé dieťa.
3. Naozaj som rada, že ide leto a dúfam, že bude vydarené, teplé a slnečné, ale...I'm in love, ten sveter je skvelý!
4. (Áno viem, jedlo, ale...) Bratranec nás došiel pozrieť z Austrálie, tak sme si u nich na grilovačke ugrilovali klokanie mäso. Moja prvá otázka - To ako vážne? Klokanie mäso? Neverím. Keď teda vysvitlo, že je to pravda, nasledovala druhá otázka - To si doniesol z Austrálie? Nie, kúpil v Lidli... Ehm, takže keby ste mali chuť... (Ináč chutí to ako divina.)
5. Ďalšie číslo La Femme aj s mojou rubrikou v predaji, tentokrát som zašla do vôd techniky, dizajnu a pekných miest.

Friday, June 07, 2013

COLORS FOR SUMMER

ANOTHER batch of new nail polishes (and bracelets). This time almost everything was a present as well. My dad was on a vacation in Scandinavia (Finland?, Norway? I'm not sure) and brought me a surprise in the form of beautiful wooden-plastic bracelets and colorful nail polishes, all from & other Stories. Pastel-yellow nail polish I bought in Korres, it matches great to my yellow sticky notes at work :)

ĎALŠIA várka nových lakov (a náramky). Tentokrát bola väčšina taktiež darčeky. Ocino bol na dovolenke v Škandinávii (Fínsku?, Nórsku? ani neviem) a doniesol mi prekvapko v podobe krásnych dreveno-plastových náramkov a super farebných lakov, všetko z & other Stories. Pastelovo-žltý lak som si kúpila v Korres a skvele mi ladí k takým tým malým žltým lepiacim papierikom, na ktoré si všetko v robote píšem :)

Thursday, June 06, 2013

SO...WHAT TO WEAR NOW

I HAVE THE mood for something like this nowadays. But, firstly, I'm not that sure if it is proper to wear it to my office. And secondly, I probably don't have so many clothes (I mean such clothes) in my closet. Or, do I? I should make order in there...  

AJ NA TAKÉTO niečo mám momentálne chuť a náladu. Len, po prvé, som si neni úplne istá, či je vhodné dať si toto do mojej roboty. A po druhé, asi nemám veľa takýchto vecí v šatníku. Alebo mám? Mala by som si tam urobiť poriadok...